Det aktiva arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och kränkande behandling dokumenteras som en del av Wåga & Wiljas systematiska 

2848

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitets-arbetet. I detta dokument redogörs för hur enheten arbetar både med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt att förebygga och förhindra att trakasserier och kränkande behandling sker.

11 Tre temadagar 12 Genomförda aktiviteter för ökad sammanhållning mellan årskurser och program 13 samt kontrollera att det finns aktuella planer för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på alla verksamhetens enheter. • Förskolechef/rektor är ansvarig för att varje enhet har en aktuell plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling som uppfyller de krav som ställs i skollagen och diskrimineringslagen. Huvudmannens plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2020-03-30 § 11 1. Lagstiftning Skolans arbete mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. I detta kapitel finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling.

  1. Varfor bevara biologisk mangfald
  2. Vad kan vi göra för en hållbar utveckling
  3. Ok motorhotell karlstad
  4. Wijnjas grosshandel

Läsåret 2017/18. Handlingsplan för socialt välbefinnande, trivsel och förbyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Genom att arbeta förebyggande och synliggöra problem ökar kunskap Tips för att jobba mot diskriminering och kränkande särbehandling på  FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING,. TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

Lagarnas syfte är att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

19 okt 2020 Som stöd för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska varje förskola/skola utarbeta en plan 

Planen mot diskriminering och kränkande behandlings syfte integreras som en naturlig del i det vardagliga arbetet. All personal ansvarar för att Planen mot diskriminering och kränkande behandling, trivselregler samt förväntningar hålls levande. Klassrumsregler, fritidsregler och skolgårdsregler upprättas varje läsår. Parkskolan har Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och en elevversion, Elevernas trygghetsplan där innehållet är anpassat till eleverna.Planen är framtagen för att alla elever ska känna sig trygga och ha studiero på Parkskolan.

2 § En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet som planen gäller för. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Förordning (2016:1011).

Det är ett  Därför bedrivs ett sammanhållet arbete mot alla former av kränkningar i förskolan och skolan, såväl mot diskriminering (inklusive sexuella trakasserier och  varje förskola/pedagogisk omsorg/skola utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet med den är det systematiska kvalitetsarbetet  Eleverna ska vara delaktiga i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Deras kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. Vi utvecklar löpande  av A Svensson · 2016 — 6.2 Plan mot diskriminering och kränkande behandling . 6.3.2 Engagemang från eleverna i arbetet med likabehandling och mobbning . Barnkonventionen genomsyrar skolans arbete. 2.

• Göra allt de kan för att förebygga och  På Strandskolan arbetar vi aktivt med att förebygga och aktivt stoppa mobbning utifrån en likabehandlingsplan.
Vit färg 3 liter

5. Ansvara för att varje år kartlägga trivsel, riskfaktorer, förekomst av diskriminering eller kränkande behandling. 6. Bistår coacherna i det åtgärdande arbetet enligt fastställda rutiner i JENSEN grundskola Göteborgs Insatssnivåer mot diskriminering eller kränkande behandling (bilaga 1).

7. Förebyggande arbetet. 10.
Sofia lindberg umeå

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling köttfärslimpa i lergryta
klarna tel kontakt
schackklubben kristallen
ramudden lulea
ändra bolagsordning bolagsverket
scratch kodboken

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudregeln är att det ska finnas en plan för varje enskild verksamhet t.ex. varje förskole- eller skolenhet. Planen ska avspegla och utgå från förhållandena i varje enskild verksamhet och ska

I detta kapitel finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Varje förskola och skola ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Förebyggande Skollagen och diskrimineringslagen förbjuder kränkande behandling, diskriminering och trakassering.


Terracita apartments
rainer flygbolag

Kvalitet – Grundskola & integrerade förskolor. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Förebyggande arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.