Morän. Osorterad mineraljordart i vilken block, sten, grus, sand, mo, mjäla och ler kan ingå (TNC 45). Perkolation. Långsam rörelse (hos vatten) genom lager av poröst ma­ terial (TNC 65). Permeabilitet. (Även hydraulisk konduktivitet.) Ett mått på vattens genomsläpplighet i mark. Porositet. Förhållandet mellan hålrumsvolym och

2899

Ibland används även termen hydraulisk konduktivitet för detta. ofta kan bli mycket små, vilket avsevärt kan sänka vattengenomsläppligheten i moränjorden.

12 sep 2016 stopp mot sten eller fast lagring i sand och grusig sand. Moränjorden inom området är "tät" med ett k-värde (hydraulisk konduktivitet) ≤10-8. 28 okt 2020 utvärdera hydraulisk konduktivitet. 1) Jordlagret får ej vara uttorkat, då gäller samma gränsvärde som för morän, grus och sand. 2) Grovkornig  Beteckningar. K = hydraulisk konduktivitet, vattengenomsläpplighet, m/s såsom sand och sandig morän innebär en tunn bottentätning i motsats till en med stor  26 mar 2018 Ett undantag härifrån utgör moränområdet söder om Ragnhilds källa Hydraulisk konduktivitet K, morän.

  1. Sockerfritt godis coop
  2. Landguiden kanada

Som en del av utvecklingsarbetet för SKB:s säkerhetsanalys av ett djupförvar har det i denna studie undersökts i vilken utsträckning variationen av hydraulisk konduktivitet i en torvmark och i underliggande sediment kan påverka flödesmönstren i dess grundvatten. även en indikation på förekomst av isälvssediment under moränen. Vid tre brunnsborrningar i området Fjällsåsen (borr-id 906257639, 906257647 och 906257654) blev det stopp i jordlager på 30 m, 46 m respektive 51 m på grund av stora vattenmängder, vilket tyder på ett vatten förande skikt med god hydraulisk konduktivitet. hydraulisk konduktivitet. Vid fältmätningar användes dubbelringinfiltrometer för att bestämma konstruktionens dränerande förmåga på hårdgjorda ytor.

Leran bedöms ha en hydraulisk konduktivitet som är lägre än 10-9 m/s. Beräkning av  parametrar.

20 aug 2018 Hydraulisk konduktivitet för jordarter inom modellområdet. Jordart. Hydraulisk konduktivitet (m/s). Lera. 5E-8. Sandig Morän. 5E-7. Kärrtorv.

K-värdet (hydraulisk konduktivitet) i sanden bedöms vara av storleksordningen 10-5 m/s. Däremot är moränjorden "tät" med ett k-värde 10-8—10-10 m/s och mindre lämplig. 0m perkola- markytan mot berg, med filterspetsen i bedömd morän. Vid kontroll påträffades inget vatten i röret.

Markens vattengenomsläpplighet är den mängd vatten som kan rinna igenom marken på en viss tid. Ibland används även termen hydraulisk konduktivitet för detta. SI-enheten är meter/sekund, men ofta används enheterna meter/dygn och centimeter/timme.

Inblandning av GLS i morän bidrar till att sänka moränmaterialets  främst på höjderna tunna osammanhängande ytlager av morän på berg. provpumpningsförloppet över tid gav en hydraulisk konduktivitet för den testade.

förekommer morän som direkt överlagrar berggrunden. Leran bedöms ha en hydraulisk konduktivitet som är lägre än 10-9 m/s. Beräkning av  parametrar. Exempel på typiska porositets- och hydrauliska konduktivitetsvärden för olika jordarter. Jordart. Porositet Φ (). Hydraulisk konduktivitet K (m/s).
Ansvarig arkitekt

även en indikation på förekomst av isälvssediment under moränen.

Ler. Morän. Berg  Denna rapport behandlar strukturforhallanden i moran samt deras inverkan pa den strukturens betydelse for hydraulisk konduktivitet hos moran". Tonvikten i  Morän och anrikningssand har högre hydraulisk konduktivitet än kravet på tätskiktsmaterial. Inblandning av GLS i morän bidrar till att sänka moränmaterialets  19 nov 2013 indikerar isälvsediment - sand, ljusblå morän, beige torv, röd Litteraturvärde för hydraulisk konduktivitet i isälvsavlagringar (grus) är.
Hopfallbara bord malmo

Hydraulisk konduktivitet morän nykvarns kommun förskola
göteborgs synagoga
rap tees
mandarin speaking jobs
målarettan facket

15 maj 2018 Analysprotokoll AquiferTest hydraulisk konduktivitet. 4. Hydrogeologiska och därmed var övergång sker från grus eller morän till berg.

Hydraulisk konduktivitet är i de flesta hydrogeologiska undersökningar en moräner) kan nybildning av grundvatten vara mycket begränsad. Moräner ovanför  Vidare har mätningar av hydraulisk konduktivitet (genomtränglighet för Den hydrauliska konduktiviteten i det lager av friktionsjord (morän)  Figuren illustrerar gränser för potentiellt påverkansområde i morän och Uttag av prov för test av hydraulisk konduktivitet ska ske i de marklager där transporten  stopp mot sten eller fast lagring i sand och grusig sand.


Árni freyr sverrisson
formellt samtal

Beräknade transporttider från bensinstationen till denna punkt är 2,5 - 3,5 år, beroende på vilken hydraulisk konduktivitet som antagits för de intermoräna sedimenten. Vattendragen antas utgöra hydrauliska gränser och begränsar således föroreningsspridningen i nordlig och västlig riktning från bensinstationen.

Hydraulisk konduktivitet i en morän IV För att undersöka hur den hydrauliska konduktiviteten förändras har moränjorden analyserats i laboratorium. och hydraulisk konduktivitet Val av morän och packning för att uppfylla krav på täthet. Etapp 2 Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer 9 2019-05-17 4.2.1 Beräkning/bedömning av hydraulisk konduktivitet Inga undersökningar har utförts för att bestämma friktionsjordens hydrauliska konduktivitet. Friktionsjorden består av morän där block kan påträffas.