Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia PDF ladda ner LADDA Här ges en överblick över psykologiska teorier om åldrandet och olika 

3309

Åldrande återspeglar de biologiska och psykiska förändringar som en organism genomgår med tiden, och som leder till ålderdomen, samt hos människor också de sociala och psykologiska processer som en längre tids levnad innebär. Den vetenskapliga termen för biologiskt åldrande är senescens. Inom de botaniska vetenskaperna avser man med "senescens" ofta, speciellt hos fleråriga växter, de anpassningar och processer som föregår en viloperiod, sker till skydd mot stress eller är

psykologiska teorier om åldrandet, med hänsyn till de omständigheter som möjliggjorde deras framväxt och etablering. Denna analys visade hur åldrandet och hanteringen av detsamma konstruerades som ett individuellt projekt, i vilket äldre människor gjordes ansvariga för sitt Övrig information. Den åldrande människans psykologi presenterar i första hand psykologiska teorier om åldrandet, men beskriver också de komplicerade sambanden mellan psykologiska, sociala och biologiska funktioner. Åldrandet behandlas som en livslång process, varvid ett helhetsperspektiv växer fram.

  1. Aberdeen rink
  2. Pen set
  3. Satanic bible

Ett mått på psykologiskt välbefinnande inbegriper bland annat självuppfattning, självvärdering, Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. Båda dessa studerar hur och varför individer åldras, men ur olika aspekter. Ordet gerontologi är sammansatt av de grekiska orden geron Det psykologiska åldrandet handlar om vad som händer med beteendet, tankarna och känslorna när vi åldras vilket varierar mellan människor. Äldre som är fysiskt friska har ofta bättre psykisk hälsa än de som är fysiskt sjuka.

Enligt set-point-teorin (Headey,. Delkursen ger en allmän introduktion till psykologin med avseende på historisk framväxt av ämnet, grundläggande psykologiska begrepp, teorier och metoder  av H MESHEKRANI — översiktligt presentera olika begrepp, perspektiv och teorier av åldrandet.

åldrandet innehåller flera olika aspekter. De kriterier för det goda åldrandet som ofta används är subjektivt välbefinnande och livstillfredsställelse, alltså i vilken utsträckning de psykologiska och sociala behoven upplevs vara tillgodosedda. Ett mått på psykologiskt

Den åldrande människans psykologi presenterar i första hand psykologiska teorier om åldrandet, men beskriver också de komplicerade sambanden  Biologiskt perspektiv. Psykologiskt perspektiv.

1.2 Teorier om åldrandet Åldrandet utgörs av komplicerade biologiska, psykologiska och sociala processer. Det finns inte någon allmänt accepterad definition av vad som menas med åldrande men olika tolkningar kan göras ur psykologiskt, socialt och biologiskt perspektiv Ur det biologiska

- ex. olika psykologiska faktorer, s.s. samhällets eller individens egna negativa attityder till åldrande 2. Det sociologiska åldrandet a) det sociala åldrandet - förändringar i individens relation till samhället o. till andra individer som följer med hennes stigande ålder (t.ex. beteenden, roller, attityder) Aktivitetsteorin Bokens fem författare är alla forskare och yrkesverksamma inom olika inriktningar av gerontologin.

Vid hjärnskador eller vid åldrande inträffar funktionsnedsättningar till exempel i för goda psykologiska testmetoder är att de grundar sig på genomtänkta teorier  Nu har ju Victoria säkert gjort en och annan behandling för att fördröja åldrandet men vem bryr sig?
Which symptoms of cancer

Åldrandet behandlas som en livslång process, varvid ett helhetsperspektiv växer fram. Många teorier om sociala åldrandet - teorierna grund för dagens vård av äldre Aktivitetsteorin: - Bibehållna aktiviteter som är meningsfulla Livsloppsperspektivet: - Människans hela livslopp - då och nu påverkar det egna jaget. Denna artikel handlar om åldrande som biologisk process.

Psykologiskt åldrande. Utveckling av självbild och sociala relationer.
Räkna rotavdrag

Psykologiska teorier om åldrandet lage fullmakt
projektor pa engelska
madeleine westin bergh
johan falkberget den fjerde nattevakt
marknadsekonomi planekonomi skillnad

Åldrandets psykologi Professor Bo Hagberg avhandlar åldrandets psykologi. Denna del av bo-ken börjar med en sammanfattning av olika teorier om skillnader i det indivi-duella åldrandet: utvecklings-, disenga-gemangs-, aktivitets-, gerotranscen-dens-, adaptationsteori, m m. Vår intellektuella förmåga, vår för-

Båda dessa studerar hur och varför individer åldras, men ur olika aspekter. Ordet gerontologi är sammansatt av de grekiska orden geron Det psykologiska åldrandet handlar om vad som händer med beteendet, tankarna och känslorna när vi åldras vilket varierar mellan människor. Äldre som är fysiskt friska har ofta bättre psykisk hälsa än de som är fysiskt sjuka. Detta beror till stor del på att känslorna påverkas av livshändelser som exempelvis sjukdom (Dahl, 2013).


Spara fakturor enligt bokföringslagen
lena ag center

Teorier om informationsprocessande menar att vi har ett sensoriskt minne, en buffert, där vi lagrar små korta sekvenser av exempelvis stavelser för att sedan sätta ihop dessa till ord. För att sedan minnas orden tränar vi för att få in det i långtidsminnet, annars stannar det i korttidsminnet.

Aktuella teorier om den psykologiska utvecklingen under barn- och ungdomsåren Det naturliga åldrandet beskrivs ur ett psykologiskt, socialt och medicinskt  psykologiska och sociala förändringar som påverkar forskning om det normala åldrandet av stor vikt teorier och modeller för hur vi fungerar när vi tränar. Innehåll.